Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Eie, skape, dele

Annus horribilis 2022

Dronning Elisabet brukte uttrykket Annus Horribilis om året da prinsesse Diana døde. Det er et passende begrep også for verdipapirmarkedene i 2022.

I boken «The Black Swan» påpeker forfatter Nassim Thaleb hvordan vi systematisk undervurder «halerisiko», altså konsekvensene av høyst usannsynlige hendelser. De siste to årene er eksempler på dette.

Hvem hadde ventet en Covid pandemi eller en invasjon i Ukraina? Eller et år hvor både aksjer og obligasjoner har svært høy negativ avkastning? Vi er mer sjokkert over negative hendelser med lav sannsynlighet, de positive er bare «overraskelser».

Burde vi ikke sett at mer enn 10 års nesten sammenhengende oppgang i aksjemarkedene vile måtte ende med en «korreksjon»? Eller at 40 år med rentenedgang ville ende med .... renteoppgang?

I etterpåklokskapens klare lys er svaret JA på begge spørsmålene. Men så er det dette med timing, da....

Stiftelsen skal bidra til å opprettholde og fornye bærekraftige lokalsamfunn gjennom å Eie, Skape og Dele.

Det fortsatte stiftelsen med i 2022. På tross av like store tap på verdipapirer i 2022 som inntekter i 2021, tildelte styret gaver for nesten NOK 25 millioner. Etter mange år med oppbygging av reserver måtte stiftelsen tære litt på reservene i 2022, men det er jo det som er hensikten med å bygge reserver. Det går opp og ned, som Hans Majestet Kong Harald sa i Nyttårstalen.

Kongen sa også at vi måtte bli flinkere til å spørre "Hva kan jeg gjøre for deg?" Stiftelsen er spesielt glad i de som stiller dette spørsmålet og som gjør noe med det. De som jobber for oss andre. Vi vil fortsette å støtte ildsjeler og ildhjerter.

Finansiell informasjon kan være vanskelig tilgjengelig. Derfor fortsetter stiftelsen meed å presentere regnskapet på en annen måte enn hva som er vanlig. «Boblene» lenger opp er en viderutvikling av fjorårets oppsett. For de som heller vil ha det på den «gamle» måten presenteres også dette, med noter som gjør et du slipper å bla frem og tilbake.

profil

Daglig leder

Noen av de prosjektene vi har støttet

Hadelandshagen

Stiftelsene på Hadeland støtter Hadelandshagens bærekraftsprosjekt. Mer enn 100 deltagere skal de neste to årene få støtte til å utvikle et Bærekraftig og lønnsomt Hadeland

 

 

Nittedal Il

Vi fikk æren av å være "snorklipper" foran legenden Odd Martinsen og olympisk mester Hans Christer Holund da rulleskiløypen ble åpnet.

 

Noen prosjekter vi støttet i 2022

  • I 2022 fikk BUA i Jevnaker, Nittedal og Lunner NOK 500 tusen hver i gave.
  • Hakadal Golf og Inkludering Norge gjennomførte inkluderingsprosjekt
  • Skiforeningen åpnet løypegarasje på Brovoll
  • Film om oppvekst i rus

Golf som inkluderingsmetode

Det snør ikke skispor

Film om oppvekst i rus

Styrets beretning

Styrets beretning  Last ned PDF

 

 


Bærekraftsrapport investeringer

Last ned PDF

 

 

 

  Note 0   2022 2021

Anskaffede midler

     
Renteinntekter og realisert avkastning obligasjoner og pengemarked 1   2 243 830 1 657  986
Ordinært utbytte fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland 4   38 035 008 26 765 376
Realisert gevinst ved salg av verdipapirer 5   20 616 601 30 972 320
Realisert tap ved salg av verdipapirer 5   - 3 764 347 - 28 151
Urealisert gevinst og tap verdipapirer 5   - 77 780 198 18 102 592
Annen finansinntekt/fondsrabatt   964 717 1 089 444
Sum anskaffede midler   -19 684 389 78 559 567

 

Forbrukte midler

     
Gaver til oppfyllelse av formål 8   23 899 239 29 053 426
Lønnskostnad 9   1 785 076 1 741 457
Honorar forvaltere og rådgivere   1 988 734 1 768 058
Avskrivning varige driftsmidler 9   94 600 94 600
Annen driftskostnad 7   652 904 877 800
Sum forbrukte midler  

28 420 553

33 535 341

   

 

 

Årets aktivitetsresultat  

-48 127 519

45 024 202

 

Overføringer

 

 

 

Overført fra/avsatt til formålskapital med selvpålagte restriksjoner 11  

23 899 239

-39 638 775

Overført fra/avsatt til annen formålskapital

11  

24 228 280

-5 385 427

Sum overføringer

 

48 127 519

-45 024 202

 

  Note 2022 2021

Eiendeler

     
       

Anleggsmidler

     
Varige driftsmidler  

 

 

Kunst  

206 370

206 370

Inventar, utstyr og datasystemer  

807 338

458 375

Sum varige driftsmidler 10  

1 013 708

664 775

   

 

 

Finansielle anleggsmidler
 

 

 

Investering i egenkapitalbevis 4  

306 341 227

306 341 227

Sum finansielle anleggsmidler  

306 341 227

306 341 227

       
Sum anleggsmidler   307 354 935 307 005 972
       

Omløpsmidler

     

Fordringer

 

 

 

Kundefordringer

 

370 500

 

Andre fordringer

 

39 416

39 416

Sum fordringer

 

409 873

39 416

 

 

 

 

Investeringer  

 

 

Investering i aksjefond

 

293 228 377

280 352 785

Investering i obligasjonsfond   126 197 372 153 836 415
Investering i pengemarkedsfond   26 485 575 51 129 037
Sum investeringer 5   445 911 324 485 318 237
       
Betalingsmidler      
Bankinnskudd og kontanter 6  

35 538 519

47 102 953

Sum betalingsmidler

  35 538 519 47 102 953
       
Sum omløpsmidler  

481 859 717

532 460 606

SUM EIENDELER   789 214 652 839 466 578
       

Formålskapital og gjeld

     
       

Formålskapital

     
Grunnkapital  

436 683 746

436 683 746

Annen formålskapital   121 659 327 145 887 607
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner   176 100 761 200 000 000
Sum opptjent formålskapital 11   789 214 652 839 466. 578
       
SUM FORMÅLSKAPITAL   782 571 353 782 571 353
       

Gjeld

     
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld  

350 983

357 125

Skyldige offentlige avgifter  

177 876

184 911

Avsatt til gaver 8  

54 218 105

56 178 979

Annen kortsiktig gjeld

 

23 854

174 211

Sum kortsiktig gjeld

 

54 770 817

56 895 225

       
Sum Gjeld   54 770 817 56 895 225
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD  

789 214 652

839 466 578