Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Å ta vare på

Helskinnet gjennom et utfordrende år

Året vi har vært gjennom har gjort noe med oss. Verdiene våre blir utfordret. Hva er virkelig viktig? 

Jeg har blitt mer bevisst på "Å ta vare på" i 2020. "Ta vare på" de gode relasjonene, natur og miljø og menneskene rundt meg.

Stiftelsen tar vare på kapitalen den ble tilført ved opprettelsen, forsøker å ta vare på lokalsamfunnet og er bevisst på hva vi investerer i.

Nedstenging og restriksjoner gjorde 2020 til et krevende år for frivilligheten. Både idretts- og kulturliv hadde - og har fortsatt - store utfordringer. Stiftelsen er forberedt på - og har økonomisk evne til - å støtte prosjekter for å få "fart på hjulene" når pandemien slipper taket. Det vil bli særlig viktig med tiltak for å rekruttere barn og unge tilbake til fotball, korps, teater og ski.

På tross av et svært utfordrende år i finansmarkedene kunne stiftelsen opprettholde et høyt gavenivå også i 2020. Et solid utbytte fra banken (NOK 31 millioner) og gode resultater fra finansporteføljen (NOK 32 millioner) gjorde at stiftelsen kunne tildele støtte til gode prosjekter på NOK 32 millioner også i 2020. 

I løpet av de vel 10 årene som har gått siden opprettelsen har stiftelsens egenkapital økt fra NOK 436 millioner til NOK 737 millioner. I løpet av den samme perioden har stiftelsen bevilget NOK 146 millioner i gaver til frivilligheten, takket være NOK 270 millioner i utbytte fra banken og NOK 174 millioner i avkastning på investeringer i verdipapirer.

Etter 10 år er stiftelsen godt rustet til å kunne fortsette å oppfylle sine formål; å bidra til positiv utvikling i samfunnet ved å gi gaver til samfunnsnyttige formål og å bidra til et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank1 Ringerike Hadeland. 

 

 

Stiftelsen har et langsiktig perspektiv på sin virksomhet, derfor avsettes resultatet på NOK 28 millioner til gavefond. Gavefondet, som nå  utgjør NOK 160 millioner, gjør at stiftelsen kan fortsette å dele ut gaver selv i år med svakere resultater. Utviklingen i 2020 viste at det er viktig med reserver å kunne tære på i vanskelige tider.

Stiftelsens kjerneverdier er tillit, tilhørighet og tilgjengelighet.

For å gjøre finansiell informasjon tilgjengelig for alle fortsetter stiftelsen å presentere regnskapet på en annen måte enn hav som er vanlig. "Boblene" lenger opp er en viderutvikling av fjorårets oppsett. For de som heller vil ha det på den "gamle" måten presenteres også dette, med noter som gjør et du slipper å bla frem og tilbake.

Stiftelsen fortsetter å utvikle og fornye seg.

profil

Daglig leder

Noen av de prosjektene vi har støttet

Stiftelsen Solobservatoriet

Satser mot stjernene med stor gave

I omtalen av 2020 kommer vi ikke utenom gaven på NOK 25 millioner som styret bevilget på tampen av året. Prosjektet omfatter et planetarium og satelitter rundt og er designet av Snøhetta. Dette vil bli et arkitektonisk signaturbygg når prosjektet blir realisert.

 

Planetariet

Skiforeningen

Stall blir garasje

Den gamle stallen på Brovoll skal rives og gi plass for garasje for løypemaskin og mannskapsrom. "Det snør ikke skispor"

Mangfold

Stiftelsen støttet i 2020 mer enn 120 forskjellige prosjekter

 

 

Spennet i tildelinger er stort; refleksvester til barnehagene, vedlikeholdsmidler til Varingskollen, geoportal fra Randsfjordmuseet, Monet utstillingpå glassverket og inkluderingsporsjet i golfklubben. Og nye ambulanse.

 

Dugnad Hakadal Golfklubb

Hakadal Golfklubb. Dugnad på driving rangen

Sommerkonsert på Glassverket

Sommerkonsert på Glassverket

Talentstipend til unge talenter

Talentstipend til unge talenter

Ny ambulanse til Lunner Røde Kors

Overlevering av ny ambulanse til Lunner Røde Kors

Monet and Friends

Monet and Friends. Åpner i mai 2021

Randsfjordmuseet geoportal

Spennende geoportal prosjekt i regi Randsfjordmuseet

Varingskollen leverer

Varingskollen leverer

Kohort-vester til barnehagene

Kohort vester til barnehagene

Styrets beretning

Trykk på linken eller last ned

Last ned PDF Styrets beretning

  Note 2020 2019

Finansinntekter og formålskostnader

     
Rente- og finansinntekter 4   1 848 493 2 618 765
Ordinært utbytte fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland 2   31 226 272 24 887 104
Realisert gevinst ved salg av verdipapirer   23 165 284 32 179 233
Realisert tap ved salg av verdipapirer   -7 693 344 -64 511
Urealisert gevinst og tap verdipapirer 3   15 255 102  22 898 082 
Annen finanskostnad   25 603 93
Sum inntekter og kostnader på anskaffede midler   63 776 747

 82 518 580

       
Tildelinger 7   32 166 046  32 575 763
Lønnskostnad 1   1 590 525  1 314 177
Avskrivning varige driftsmidler 8   81 350 24 877
Annen driftskostnad 1  , 9   1 427 950 1 288 913
Sum kostnader / Forbrukte midler  

35 265 871

35 203 730

   

 

 

Årets aktivitetsresultat  5  

28 510 876

47 314 850

Overføringer

 

 

 

Avsatt til gavefond

5  

28 510 876

47 314 850

Sum overføringer

 

28 510 876

47 314 850

 

  Note 2020 2019

Eiendeler

     
       

Anleggsmidler

     
Varige driftsmidler  

 

 

Kunst  

178 970

178 970

Inventar og utstyr  

429 350

251 200

Sum varige driftsmidler 8  

608 320

430 170

   

 

 

Finansielle anleggsmidler
 

 

 

Investering i egenkapitalbevis 2  

306 341 227

306 341 227

Sum finansielle anleggsmidler  

306 341 227

306 341 227

       
Sum anleggsmidler   306 949 547 306 771 397
       

Omløpsmidler

     

Fordringer

 

 

 

Andre fordringer

 

94 639

62 636

Sum fordringer

 

94 639

62 636

 

 

 

 

Investeringer  

 

 

Investering i aksjefond

3  

231 044 243

194 741 846

Investering i obligasjonsfond 3   86 307 584 177 219 002
Investering i pengemarkedsfond 3   84 273 649 14 068 651
Sum investeringer   401 625 476 386 029 498
       
Betalingsmidler      
Bankinnskudd og kontanter 4   75 413 749 48 390 037

Sum betalingsmidler

  75 413 749 48 390 037
       
Sum omløpsmidler  

477 133 864

434 482 172

SUM EIENDELER   784 083 411 741 253 569
       

Egenkapital og gjeld

     
       

Egenkapital

     
Innskutt egenkapital  

 

 

Grunnkapital 5  

436 683 746

436 683 746

Sum innskutt egenkapital   436 683 746 436 683 746
       
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital 5   140 502 180 140 502 180
Gavefond 5   160 361 225 131 850 349
Sum opptjent egenkapital   300 863 405 272 352 529
       
SUM EGENKAPITAL   737 547 151 709 036 275
       

Gjeld

     
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld  

206 672

45 248

Skyldige offentlige avgifter  

156 285

149 744

Avsatt til gaver 7  

45 987 175

31 806 691

Annen kortsiktig gjeld

 

186 128

215 611

Sum kortsiktig gjeld

 

46 536 260

32 217 294

       
Sum Gjeld   46 536 260 32 217 294
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  

784 083 411

741 253 569