Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Eie, skape, dele

Frivillighetens år 2022

Jeg skrev i fjor om at pandemien gjorde noe med oss, at verdiene våre var i endring. Lite visste jeg da et det skulle bli viktigere å få åpnet for skjenking enn at breddeidretten skulle åpne. 

Året som gikk var også et år som gav anledning til refekskjon. Den sterke idealismen i deler av frivilligheten var noe jeg merket meg spesielt.

I fjor høst hadde jeg gleden av å være med i Nittedal Røde Kors sin nye ambulanse. Da var det viktigere at de frivillige selv hadde betalt halvparten enn at stiftelsen hadde bidratt med penger. Midlene Røde Kors bidro med hadde de fått som betaling for å kjøre "deg og meg " i ambulansen. For samfunnet. Takk!

Norsk Folkehjelp Hadeland var der da jeg fikk mine 3 stikk i fjor. Mer enn 1,700 timer har de gitt av sin tid til vårt beste. Mot en liten godtgjørelse. Som går til foreningen. Takk!

Jeg har også tenkt på verdien av "Dugnad". At en dugnad gagner laget/foreningen økonomisk er en ting, det viktigste med dugnaden er det sosiale aspektet. Mennesker blir kjent og får en følelse av å bety noe. Skjerva Løypelag startet med 2 mann og penger til en snøscooter. Nå er hele hyttegrenda på Skjerva med på dugnad. Og de har blitt kjent med hverandre.

Mitt håp for 2022 er at idealismen skal få bedre kår. At verdiene våre beveger seg fra "Bruke og Nyte" mot "Skape og Yte". Stiftelsens bidrag vil være å støtte ildsjelene og ildhjertene. Uten ildsjeler og ildhjerter blir samfunnet fattigere.

Vi får alle anledning til å vise hva som bor i oss når vi skal ta vare på flyktningstrømmen fra Ukraina.

 

 

Stiftelsen skal bidra til å opprettholde og fornye bærekraftige lokalsamfunn gjennom å Eie, Skape og Dele.

Siden starten i 2010 har stiftelsen tildelt gaver for mer enn NOK 200 millioner, samtidig har egenkapitalen økt med NOK 345 millioner. Samlet utbytte fra Sparebank1 Ringerike Hadeland er NOK 296 millioner, mens investeringene har hatt en avkastning på NOK 228 millioner i perioden 2010-2021.

Stiftelsen har et langsiktig perspektiv på sin virksomhet, derfor avsettes 40 millioner av resultatet på NOK 45 millioner til gavefond. Gavefondet, som nå  utgjør NOK 200 millioner, gjør at stiftelsen kan fortsette å dele ut gaver selv i år med svakere resultater. Utviklingen i 2021 viste at det er viktig med reserver å kunne tære på i vanskelige tider.

Stiftelsens kjerneverdier er tillit, tilhørighet og tilgjengelighet.

Finansiell informasjon kan være vanskelig tilgjengelig. Derfor fortsetter stiftelsen å presentere regnskapet på en annen måte enn hva som er vanlig. "Boblene" lenger opp er en viderutvikling av fjorårets oppsett. For de som heller vil ha det på den "gamle" måten presenteres også dette, med noter som gjør et du slipper å bla frem og tilbake.

profil

Daglig leder

Noen av de prosjektene vi har støttet

Randsfjordfestivalen

Gratis adgang i badeparken for alle innbyggere i Jevnaker, Lunner og NIttedal. Nyt en sommerdag i Randsfjorden!

 

 

Nord-Europas største badepark (innenlands)
Her er det gjort mye godt arbeid med bærekraftige løsninger

Rulleskiløype i Nittedal

Gave til Nittedal IL og Nittedal Skiskytterlag. Første del er ferdig, steinen kom fra Jerbaneverket (Nittedal stasjon) og broene er gjenbruk av elementer fra Mosenteret. Et eksempel på god planlegging og bærekraft.

 

Mangfold

Stiftelsen støttet i 2021 mer enn 80 forskjellige prosjekter. Noen store, mange små. Det er ofte de små prosjektene gleder flest, slik som utsmykningen av en vegg på Jevnaker.

 

 

 

Talentstipend til unge talenter

Overlevering av ny ambulanse til Nittedal Røde Kors

Kistefos

Styrets beretning

Styrets beretning

  Note 2021 2020

Finansinntekter og formålskostnader

     
Rente- og finansinntekter   1,   5 2 747 430 2 656 568
Ordinært utbytte fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland   3 26 765 376 31 226 272
Realisert gevinst ved salg av verdipapirer   30 972 320 23 165 284
Realisert tap ved salg av verdipapirer   - 28 151 -7 693 344
Urealisert gevinst og tap verdipapirer   4 18 102 592 15 255 102
Annen finanskostnad   -24 -25 603
Sum inntekter og kostnader på anskaffede midler   78 559 544 64 584 822
       
Tildelinger   8 29 053 426 32 166 046
Lønnskostnad   2 1 741 457 1 590 525
Avskrivning varige driftsmidler   9 94 600 81 350
Annen driftskostnad   2,   10 2 645 858 2 236 024
Sum kostnader / Forbrukte midler  

33 535 341

36 073 945

   

 

 

Årets aktivitetsresultat    6

45 024 202

28 510 876

Overføringer

 

 

 

Avsatt til gavefond

  6

39 638 775

28 510 876

Avsatt til annen egenkapital

  6

5 385 427

 

Sum overføringer

 

45 024 202

28 510 876

 

  Note 2021 2020

Eiendeler

     
       

Anleggsmidler

     
Varige driftsmidler  

 

 

Kunst  

206 370

178 970

Inventar og utstyr  

458 375

429 350

Sum varige driftsmidler   9

664 775

608 320

   

 

 

Finansielle anleggsmidler
 

 

 

Investering i egenkapitalbevis   3

306 341 227

306 341 227

Sum finansielle anleggsmidler  

306 341 227

306 341 227

       
Sum anleggsmidler   307 005 972 306 949 547
       

Omløpsmidler

     

Fordringer

 

 

 

Andre fordringer

 

39 416

94 639

Sum fordringer

 

39 416

94 639

 

 

 

 

Investeringer  

 

 

Investering i aksjefond

  4

280 352 785

231 044 243

Investering i obligasjonsfond   4 153 836 415 86 307 584
Investering i pengemarkedsfond   4 51 129 037 84 273 649
Sum investeringer   485 318 237 401 625 476
       
Betalingsmidler      
Bankinnskudd og kontanter   5 47 102 953 75 413 749

Sum betalingsmidler

  47 102 953 75 413 749
       
Sum omløpsmidler  

532 460 606

477 133 864

SUM EIENDELER   839 466 578 784 083 411
       

Egenkapital og gjeld

     
       

Egenkapital

     
Innskutt egenkapital  

 

 

Grunnkapital   6

436 683 746

436 683 746

Sum innskutt egenkapital   436 683 746 436 683 746
       
Opptjent egenkapital      
Annen egenkapital   6 145 887 607 140 502 180
Gavefond   6 200 000 000 160 361 225
Sum opptjent egenkapital   345 887 607 300 863 405
       
SUM EGENKAPITAL   782 571 353 737 547 151
       

Gjeld

     
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld  

357 125

206 672

Skyldige offentlige avgifter  

184 911

156 285

Avsatt til gaver   8

56 178 979

45 987 175

Annen kortsiktig gjeld

 

174 211

186 128

Sum kortsiktig gjeld

 

56 895 225

46 536 260

       
Sum Gjeld   56 895 225 46 536 260
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  

839 466 578

784 083 411