Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Stas

Et overraskende godt år

I fjor skrev jeg om "Annus Horribilis". Kontrastene kunne ikke vært større til 2023 som går inn i historien som stiftelsens (hittil) beste år finansielt.

Stiftelsen gir gaver til mange forskjellige prosjekter, både store og små. Viktigheten av et prosjekt er ikke alltid relatert til størrelsen. I 2023 hadde jeg gleden av å lese i en bok om Hadelandsdialekta som Hadeland dialekt og Mållag stod bak og som stiftelsen hadde gitt støtte til.

Det fikk meg til å tenke litt på hvor mange gode ord vi har på Hadeland. Og hvor lite flinke vi er til å bruke disse ordene. 

Når stiftelsen vurderer søknader er det mange momenter som spiller inn. Jeg har prøvd å forklare noe av det, med mange fine ord som "holdninger" og "verdier". Og så har vi et lokalt ord. "Gjæl". Som sier det meste, i hvert fall for oss som er herfra. En nyttig påminnelse om at det enkle ofte er det beste. Vi skal gjøre vårt beste for snakke så vi blir forstått.

Sammen med banken og stiftelsene på Gran og Ringerike gir stiftelsen hvert år stipend til talentfulle unge mennesker fra vårt område. Det er en stor glede å møte disse ungdommene. De er gode rollemodeller. Med "gjæl". I motsetning til hva svært mange "influensere" står for. Siden Socrates tid har det vært klagd over "umulige" ungdommer, sannheten er jo at de aller fleste er kjekke og greie.

Det er likevel mange som faller utenfor samfunnet av ulike årsaker. En av stiftelsens viktigste oppgaver er å skape handlingsrom for de som jobber for at alle skal bli inkludert. En av de morsomste tildelingene vi gjorde i 2023 var til Moving Mamas på Jevnaker, som fikk støtte til nye symaskiner for å kunne ta oppdrag for Recouture. Recouture er en oppstartsbedrift fra Lunner som syr om brukt tøy med gamle åklær. Sosial bærekraft (inkludering) og sirkulær økonomi (gjenbruk) samtidig. Et godt eksempel på hva vi mener med "bærekraftige lokalsamfunn" i formålsparagrafen.

Ingebjørg Vilhelmsen fra Nittedal var en av de som fikk talentstipend i 2023. Hun har komponert et stykke til The Twist som heter akkurat det. "The Twist". Se filmen i presentasjonen av årsregnskapet. 

Når det gjelder det å gjøre seg forstått har vi fortsatt tro på at vår måte å presentere regnskap på er bra.

 

profil

Daglig leder

Se filmen

Vi har laget en filmoppsummering om året som har vært og hva vi står for.

Noen av prosjektene vi har støttet

Hakadal Golfklubb - Inkluderingsprosjekt

Hakadal Golfklubb samarbeider med Inkludering Norge om å bruke golf for å inkludere mennesker med annen kulturell bakgrunn. 

Foto: Inkludering Norge

Moving Mamas/Jevnaker Kommune

Moving Mamas trengte nye symaskiner for å kunne ta oppdrag for redesignet tøy for Recouture. Sosial bærekraft og sirkulær økonomi. Bærekraftsmål 8, 10 og 12.

Barnas Musikkfest - Hadeland Folkemuseum

I forbindelse med Operafest Røykenvik støttet stiftelsene på Hadeland et prosjekt i regi av Randsfjordmuseet.

Foto: Taras Bezpalyi

Friluftshuben på Harestua

Frilufts HUB er noe helt nytt. Et samarbeid mellom Ung Hadeland, DNT og private aktører, støøtet av stiftelsen. Lunner Almenning bidrar med redusert husleie i innkjøringsperioden. Bærekraftsmål 17, Samarbeid for å nå målene!

Foto: Inger Reidun Fleischer, UngHadeland

Serenity

«Serenity» er komponert av Ingebjørg Vilhelmsen og fremført av komponisten, Brass Creation og Geir Syrrist på vibrafon. Stykket er komponert til og fremføres i «The Twist» på Kistefos. Vilhelmsen og Syrrist har fått talentstipend fra SpareBank 1 Ringerike Hadeland og SpareBank 1-stiftelsene.

Film: Alexander Zwart

  Note 0   2023 2022

Anskaffede midler

     
Renteinntekter og realisert avkastning obligasjoner og pengemarked   3 823 357 2 243 830
Ordinært utbytte fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland   30 756 704 38 035 008
Realisert gevinst ved salg av verdipapirer 10  

20 273 153

20 616 601
Realisert tap ved salg av verdipapirer   - 4 960 567 - 3 764 347
Urealisert gevinst og tap verdipapirer   47 371 920 - 77 780 198
Annen finansinntekt/fondsrabatt   1 133 686 964 717
Sum anskaffede midler   98 398 254 -19 684 389

 

Forbrukte midler

     
Gaver til oppfyllelse av formål   25 165 968 23 899 239
Lønnskostnad   2 096 498 1 785 076
Honorar forvaltere og rådgivere   1 668 508 1 988 734
Avskrivning varige driftsmidler   60 100 94 600
Annen driftskostnad   2 402 141 652 904
Sum forbrukte midler  

31 393 215

28 420 553

   

 

 

Årets aktivitetsresultat  

67 005 039

-48 127 519

 

Overføringer

 

 

 

Overført fra/avsatt til formålskapital med selvpålagte restriksjoner  

 

23 899 239

Overført fra/avsatt til annen formålskapital

 

-67 005 039

-24 228 280

Sum overføringer

 

-67 005 039

48 127 519

 

  Note 2022 2022

Eiendeler

     
       

Anleggsmidler

     
Varige driftsmidler  

 

 

Kunst  

217 370

206 370

Inventar, utstyr og datasystemer  

 

807 338

Sum varige driftsmidler 8  

217 370

1 013 708

   

 

 

Finansielle anleggsmidler
 

 

 

Investering i egenkapitalbevis  

306 341 227

306 341 227

Sum finansielle anleggsmidler  

306 341 227

306 341 227

       
Sum anleggsmidler   306 558 597 307 354 935
       

Omløpsmidler

     

Fordringer

 

 

 

Kundefordringer

 

 

370 500

Andre fordringer

 

1 121 139

39 416

Sum fordringer

 

1 121 139

409 873

 

 

 

 

Investeringer  

 

 

Investeringer i eiendomsfond

 

32 236 043

 

Investering i aksjefond

 

297 230 665

292 430 95

Investering i obligasjonsfond   132 514 360 126 197 372
Investering i pengemarkedsfond   30 442 092 26 485 575
Investering i Private Equity fond   2 269 663 797 482
Sum investeringer   494 692 24 445 911 324
       
Betalingsmidler      
Bankinnskudd og kontanter 11  

59 071 515

35 538 519

Sum betalingsmidler

  59 071 515 35 538 519
       
Sum omløpsmidler  

554 885 478

481 859 717

SUM EIENDELER   861 444 075 789 214 652
       

Formålskapital og gjeld

     
       

Formålskapital

     
Grunnkapital  

436 683 746

436 683 746

Annen formålskapital   188 664 366 121 659 327
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner   176 100 761 176 100 761
Sum opptjent formålskapital 9   364 765 127 297 760 088
       
SUM FORMÅLSKAPITAL   801 448 873 734 443 834
       

Gjeld

     
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld  

215 330

350 983

Skyldige offentlige avgifter  

230 584

177 876

Avsatt til gaver  

59 297 987

54 218 105

Annen kortsiktig gjeld

 

23 854

23 854

Sum kortsiktig gjeld

 

59 995 202

54 770 817

       
Sum Gjeld   59 995 202 54 770 817
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD  

861 444 075

789 214 652